Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Ajuda per al Control Horari Laboral


El Ministeri de Treball ha elaborat una Guia, en la qual s’expressen els criteris en relació a l’obligació per les empreses de dur a terme el registre de la jornadade les seves persones treballadores, a títol informatiui  sense perjudici de la interpretació de la norma que correspon als Jutjats i Tribunals.

Així mateix, com a associats a Feceminte podeu fer ús de l’app gratuïta per Android i IOS i formulari web que ha elaborat Pimec per al Control del Registre Horari.

Resum de les preguntes més habituals que apareixen en la Guia del Ministeri:

1- Tipus d’empreses i de treballadors als quals s’aplica l’obligació de dur a terme un registre de la jornada efectiva:

És obligatori per totes les empreses, amb independència de la seva mida o facturació, registrar la jornada de totes les persones treballadores vinculades amb aquestes en virtut d’una relació laboral ordinària, al marge de la seva categoria o lloc de prestació efectiva de serveis.

Peculiaritats i excepcions:

  • Relacions laborals de caràcter especial: s’ha d’estar al que s’estableixi a la normativa específica i a les normes de supletorietat establertes en cada cas. En concret, queda fora de l’àmbit de l’obligació de registre el personal d’alta direcció.
  • Persones amb pacte de lliure disponibilitat del temps de treball o que la seva plena disposició horària és una obligació contractual: és obligatori dur a terme el registre de la seva jornada, sense perjudici de l’acreditació del seu temps de treball mitjançant pacte particular de disponibilitat horària, que ja es compensa econòmicament (recomanable deixar constància d’aquest pacte).
  • Persones amb règim específic o particular en matèria de registre:
    • Temps parcial: ja existeix obligació de registre (Art. 12.4.c ET).
    • Jornades especials de treball (RD. 1561/1995).
  • Altres relacions de treball excloses de l’Estatut dels Treballadors: no hi ha obligació de dur a terme registre de jornada de les persones que actuen com socis treballadors de cooperatives, ja que la normativa de cooperatives no preveu l’aplicació supletòria de l’Estatut en matèria de jornada, o treballadors autònoms.
  • Fórmules de flexibilitat del temps de treball i distribució irregular de la jornada: és aplicable l’obligació de dur a terme el registre de la jornada de persones que treballen a distància o amb horaris flexibles, tot i que, en aquests supòsits, el registre de jornada s’haurà de ponderar tenint en compte còmputs temporals superiors al diari, per tal de globalitzar-se i controlar el temps efectiu de treball.

2- Treballadors cedits per ETT i subcontractació; a qui correspon l’obligació del registre?

L’empresa usuària serà la responsable de complir amb el registre diari de jornada, així com amb l’obligació de conservar els registres durant el període marcat de quatre anys. L’ETT té obligacions en matèria de Seguretat Social, pel que aquesta i l’empresa usuària hauran d’establir els procediments d’aportació dels registres pel compliment de l’obligació de l’ETT en aquesta matèria.

Quant a la subcontractació d’obres i serveis, serà l’empresa contractista la responsable del compliment de totes les obligacions en aquesta matèria, podent acordar amb l’empresa principal la possibilitat d’utilitzar el seu sistema de registre.

3- ¿Què es considera temps efectiu de treball i com es realitza el registre de la jornada de les persones que es desplacen a altres centres de treballs, o jornades partides? 

L’obligació concreta per les empreses consisteix a fer un registre diari de la jornada de treball, el qual ha de contenir l’hora concreta d’inici i finalització de la jornada. Tot i això, en les jornades partides és convenient que es registri també tot el que formi part d’aquesta, com les pauses diàries obligatòries, tret de quan aquestes interrupcions estan clarament expressades en un document legal, convencional o contractual, ja que aquestes pauses resultaran identificables mitjançant aquests instruments.

Quant als treballadors desplaçats fora del centre de treball, serà obligatori registrar el temps efectiu de treball, sense incloure els temps de posta a disposició, que es compensaran amb dietes, ja que només s’ha de tenir en consideració la jornada laboral contemplada a l’Art. 34 ET.

4-Mitjans que poden ser utilitzats pel compliment de l’obligació del registre de jornada:

La normativa no estableix una modalitat especifica de sistema de registre, sinó que es limita a senyalar que s’ha de dur a terme dia a dia i incloure el moment d’inici i finalització de la jornada; així, es busca l’autoregulació mitjançant la negociació col·lectiva o acord d’empresa.

Serà vàlid qualsevol sistema o mitjà (paper o telemàtic) apte per complir amb l’objectiu legal esmentat, consistent en proporcionar una informació fiable, immodificable i no manipulable a posteriori, que garanteixi la traçabilitat i rastreig de la jornada un cop registrada.

Si el mitjà requereix accés a dispositius digitals, ús de sistemes de videovigilància o geolocalització, s’han de respectar el dret a la intimitat de la persona treballadora (protecció de dades).

El sistema es pot establir unilateralment per l’empresa dins de certs marges, en defecte de regulació convencional o acord col·lectiu, l’empresari pot establir un sistema propi que, en tot cas, ha de ser sotmès a consulta dels representants legals dels treballadors, i en cas què aquesta no existeixi, l’empresari haurà de complir amb els requisits i objectius de la norma.

5-Mitjans de conservació de registre:

Es pot conservar a través de qualsevol mitjà, sempre que es garanteixi la seva preservació, fiabilitat i invariabilitat a posteriori del contingut.

Les persones treballadores, els seus representants i la Inspecció de Treball tenen dret a accedir als mateixos en qualsevol moment, sense poder condicionar aquest accés de cap manera.

Així, el registre s’ha de conservar i romandre físicament al centre de treball, o ser accessibles des del mateix de forma immediata. La permanència a disposició no implica l’obligació d’entregar còpies periòdiques, tret de pacte exprés en contrari.

6-Registre d’hores extraordinàries:

El registre de jornada i el registre d’hores extraordinàries són obligacions legals independents i compatibles, tot i que el primer dels registres es pot utilitzar per complir amb l’obligació de dur a terme el segon.

Descarrega’t la Guia del Ministeri.

Accedeix a l’app per al registre horari de Pimec fent clic aquí.

Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram