Federació Catalana d'Empreses de Telecomunicacions

Decret llei que simplifica tràmits de gestió dels fons Next Generation EU


Data de publicació:
/

El 4 de febrer es va publicar al DOG el Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (en endavant MRR) i del Fons REACT-UE (en endavant FR-UE) per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. 

L’objectiu d’aquest decret és adaptar la normativa per preparar i capacitar l’administració catalana i les entitats del seu sector públic i dotar-la dels mitjans, recursos i procediments necessaris per garantir una gestió eficient i transparent dels fons europeus Next Generation EU, un instrument aprovat pel Consell Europeu el juliol del 2020 per fer front als danys causats per la crisi de la Covid-19, amb un pressupost de 750.000 milions d’euros.

En aquest sentit, l’acord s’emmarca en la voluntat del Govern de facilitar, simplificar i agilitar la tramitació administrativa per aconseguir que el màxim nombre de projectes es puguin beneficiar del finançament europeu a través d’aquests fons. D’acord amb el text del Decret, la clau per poder accedir a aquests recursos és, d’una banda, l’existència d’una tramitació administrativa dels procediments que sigui àgil, eficient, rigorosa i transparent; i, de l’altra, la capacitat d’articular aliances entre els sectors públic i privat amb l’objectiu de sumar esforços i consensos entre els diferents actors.

El Decret llei determina que els convenis subscrits entre administracions o amb el sector privat que tinguin a veure amb la gestió dels fons procedents de l’MRR tindran caràcter preferent i es tramitaran de manera àgil i simplificada. Es podran formalitzar de forma anticipada, encara que no tinguin efectes fins a l’exercici pressupostari següent, i l’administració podrà avançar fins al 50% de l’import total a percebre, per tal que es puguin dur a terme les actuacions preparatòries prèvies a les que finalment seran finançades. Tots els convenis formalitzats amb l’administració catalana es publicaran al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.

Els consorcis de cooperació, per la seva banda, podran executar projectes conjunts entre administracions o amb el sector privat; atorgar línies d’ajuda a particulars, empreses o municipis; convocar licitacions públiques; promocionar l’R+D+I, entre altres. La durada màxima d’aquests consorcis serà de 6 anys des de la seva constitució, durada equivalent a la dels projectes finançats amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT.

El Decret llei també estableix que les convocatòries de subvencions i ajuts, els expedients de contractació i la seva adjudicació i els convenis de col·laboració seran sotmesos a fiscalització prèvia per part de la Intervenció General. En canvi, la concessió de les subvencions i ajuts i l’execució dels contractes i els convenis seran objecte d’un control posterior.

Així mateix, al BOE, s’ha publicat la resolució de convalidació del Reial Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de recuperació transformació i resiliència.

Fem servir cookies pròpies i de tercers per optimitzar i analitzar la navegació dels nostres usuaris. Llevat que s'oposi, entenem que consenteix que les usem per a tals fins en continuar navegant per aquest lloc web, tot i que pot retirar el consentiment en qualsevol moment Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close