Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Decret llei que simplifica tràmits de gestió dels fons Next Generation EU

El 4 de febrer es va publicar al DOG el Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (en endavant MRR) i del Fons REACT-UE (en endavant FR-UE) per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. 

L’objectiu d’aquest decret és adaptar la normativa per preparar i capacitar l’administració catalana i les entitats del seu sector públic i dotar-la dels mitjans, recursos i procediments necessaris per garantir una gestió eficient i transparent dels fons europeus Next Generation EU, un instrument aprovat pel Consell Europeu el juliol del 2020 per fer front als danys causats per la crisi de la Covid-19, amb un pressupost de 750.000 milions d’euros.

En aquest sentit, l’acord s’emmarca en la voluntat del Govern de facilitar, simplificar i agilitar la tramitació administrativa per aconseguir que el màxim nombre de projectes es puguin beneficiar del finançament europeu a través d’aquests fons. D’acord amb el text del Decret, la clau per poder accedir a aquests recursos és, d’una banda, l’existència d’una tramitació administrativa dels procediments que sigui àgil, eficient, rigorosa i transparent; i, de l’altra, la capacitat d’articular aliances entre els sectors públic i privat amb l’objectiu de sumar esforços i consensos entre els diferents actors.

El Decret llei determina que els convenis subscrits entre administracions o amb el sector privat que tinguin a veure amb la gestió dels fons procedents de l’MRR tindran caràcter preferent i es tramitaran de manera àgil i simplificada. Es podran formalitzar de forma anticipada, encara que no tinguin efectes fins a l’exercici pressupostari següent, i l’administració podrà avançar fins al 50% de l’import total a percebre, per tal que es puguin dur a terme les actuacions preparatòries prèvies a les que finalment seran finançades. Tots els convenis formalitzats amb l’administració catalana es publicaran al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.

Els consorcis de cooperació, per la seva banda, podran executar projectes conjunts entre administracions o amb el sector privat; atorgar línies d’ajuda a particulars, empreses o municipis; convocar licitacions públiques; promocionar l’R+D+I, entre altres. La durada màxima d’aquests consorcis serà de 6 anys des de la seva constitució, durada equivalent a la dels projectes finançats amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT.

El Decret llei també estableix que les convocatòries de subvencions i ajuts, els expedients de contractació i la seva adjudicació i els convenis de col·laboració seran sotmesos a fiscalització prèvia per part de la Intervenció General. En canvi, la concessió de les subvencions i ajuts i l’execució dels contractes i els convenis seran objecte d’un control posterior.

Així mateix, al BOE, s’ha publicat la resolució de convalidació del Reial Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de recuperació transformació i resiliència.

Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram