Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Modificació del reglament aprovat pel Reial decret 188/2016

El divendres 11 de juny es va publicar el Reial decret 374/2021, de 25 de maig, pel qual es modifica el Reglament pel qual s’estableixen els requisits per a la comercialització, posada en servei i ús d’equips radioelèctrics, i es regula el procediment per a l’avaluació de la conformitat, la vigilància del mercat i el règim sancionador dels equips de telecomunicació, aprovat pel Reial decret 188/2016, de 6 de maig.

El Reial decret 188/2016, de 6 de maig, va transposar a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/53/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, relativa a l’harmonització de les legislacions dels Estats membres sobre la comercialització d’equips radioelèctrics.

L’objectiu de la publicació d’aquest nou RD 374/2021 és traslladar les modificacions introduïdes en la Directiva 2014/53/UE pel Reglament (UE) 2018/1139 del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de juliol de 2018, sobre normes comunes en l’àmbit de l’aviació civil i pel qual es crea una Agència de la Unió Europea per a la Seguretat Aèria.

A més, la nova redacció també introdueix dues millores tècniques que adeqüen amb major precisió el Reglament aprovat pel Reial decret 188/2016, de 6 de maig a la Directiva 2014/53/UE.

Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram