Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Publicada la nova Llei General de Telecomunicacions 

El 29 de juny va publicar-se al BOE la Llei 11/2022, de 28 de juny, General de Telecomunicacions. Aquesta té com a objectiu a curt termini donar suport a la recuperació de l’economia espanyola després de la crisi sanitària, impulsar a mitjà termini un procés de transformació estructural i,  aconseguir a llarg termini un desenvolupament més sostenible i resilient des del punt de vista econòmic-financer.

Sent el principal objectiu de la nova norma el foment de la inversió en xarxes de molt alta capacitat, introduint figures com la dels estudis geogràfics o la de la coinversió, la qual cosa podrà tenir-se en compte en l’àmbit de les anàlisis de mercat. Amb aquest mateix objectiu d’incentivar els desplegaments es garanteix la utilització compartida del domini públic o la propietat privada, l’ús compartit de les infraestructures i recursos associats i la utilització compartida dels trams finals de les xarxes d’accés.

Estructura de la nova Llei General de Telecomunicacions:

Disposicions generals. (Títol I)

Estableixen l’objecte de la llei, que aborda, de manera integral, el règim de les «telecomunicacions».

La llei exclou expressament de la seva regulació els continguts difosos a través de serveis de comunicació audiovisual.

Règim general de subministrament de xarxes i de prestació de serveis. (Títol II)

Estableix, entre altres, que l’habilitació per a instal·lar i explotar xarxes o prestar serveis en règim de lliure competència, ve concedida amb caràcter general i immediat per la llei, amb l’únic requisit de notificació al Registre d’operadors, dependent de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

Obligacions de servei públic i drets i obligacions de caràcter públic en la instal·lació i explotació de xarxes. (Títol III)

Obliga a les administracions públiques al fet que el planejament urbanístic prevegi la necessària dotació d’infraestructures de telecomunicacions i garanteix, d’acord amb la citada Directiva BBCost, el dret d’accés dels operadors a infraestructures d’administracions públiques i a infraestructures lineals com a electricitat, gas, aigua, sanejament o transport, establint, amb caràcter general, un règim de declaració responsable en relació amb els desplegaments, reduint els temps de resposta i les càrregues administratives relacionades amb aquests.

Així mateix, es recullen també les obligacions de servei universal i les relacionades amb la integritat i seguretat de les xarxes, així com els drets dels usuaris de les telecomunicacions i les garanties d’accés a les comunicacions d’emergència i al número 112, d’emergències d’àmbit europeu.

Equips de telecomunicació. (Títol IV).

Es regulen els requisits essencials que han de complir aquests equips, l’avaluació de la seva conformitat amb aquests requisits i la vigilància del mercat, establint-se, a més, les condicions que han de complir les instal·lacions i els instal·ladors.

Administració del domini públic radioelèctric. (Títol V)

Introdueix com a objectiu de l’ús de l’espectre aconseguir la cobertura del territori nacional i de la població i dels corredors nacionals i europeus, així com la previsibilitat per a afavorir inversions a llarg termini.

Administració de les telecomunicacions. (Títol VI)

Determina les competències que té atribuïdes la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència com a Autoritat Nacional de Reglamentació independent i les que corresponen al Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital com a Autoritat Competent.

Taxes en matèria de telecomunicacions. (Títol VII)

Manté la regulació anterior amb algunes millores derivades de l’experiència adquirida en la seva aplicació.

Inspecció i règim sancionador. (Títol VIII)

Manté i reforça les potestats inspectores, recull la tipificació d’infraccions i la classificació i quantia de les sancions, proporcionant criteris per a la determinació de la quantia de la sanció, i facilitant l’adopció de mesures cautelars que podran acordar-se fins i tot abans d’iniciar l’expedient sancionador.

Disposicions addicionals.

Es refereixen entre altres qüestions a la interoperabilitat de receptors de serveis de comunicació audiovisual radiofònics per a automòbils, de receptors de serveis de ràdio de consum i equips de consum utilitzats per a la televisió digital, la seguretat de les xarxes i serveis de comunicacions electròniques de cinquena generació o la coordinació de les ajudes públiques a la banda ampla i al desenvolupament de l’economia i ocupació digitals i nous serveis digitals.

Vigència

La Llei entra en vigor el 30 de juny de 2022. 

El dret dels usuaris finals a no rebre trucades no desitjades amb finalitats de comunicació comercial contemplat en l’art. 66.1.b) entrarà en vigor en el termini d’un any a comptar des de la publicació de la present llei en el BOE.

Descarrega la Llei 11/2022, de 28 de juny, General de Telecomunicacions.

Estem elaborant un informe amb tot el que comporta aquesta nova Llei General de Telecomunicacions que en breu estarà disponible per a tots els membres de Feceminte.

Directives Europees incorporades en aquesta nova Llei :

Directiva 2018/1972, d’11 de desembre de 2018, del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix el Codi Europeu de les Comunicacions Electròniques.

Directiva 2014/61/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa a mesures per a reduir el cost del desplegament de les xarxes de comunicacions electròniques d’alta velocitat.

Directiva 2014/53/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, relativa a l’harmonització de les legislacions dels Estats membres sobre la comercialització d’equips radioelèctrics, i per la qual es deroga la Directiva 1999/5/CE.

Directiva 2014/30/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l’harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de compatibilitat electromagnètica.

Directiva 2002/58/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques (Directiva sobre la privacitat i les comunicacions electròniques).

Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram