Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Publicada l’Ordre de bases per licitar la banda de 700Mhz

El passat 31 de maig es va publicar al BOE l’Ordre ETD/534/2021, de 26 de maig, per la qual s’aprova el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a l’atorgament per subhasta de concessions d’ús privatiu de domini públic radioelèctric en la banda de 700 MHz i es convoca la corresponent subhasta.

Aquesta ordre  posa en marxa la subhasta de la banda de 700MHz, una de les bandes de l’espectre preferents per al desplegament de xarxes i serveis del 5G, un any després de la previsió inicial a causa de la Covid-19.

La subhasta començarà abans del dia 21 de juliol de 2021 i es licitaran set concessions en total, totes d’àmbit estatal i una durada mínima de 20 anys, prorrogables per 20 anys més:

  • Quatre concessions corresponents a dos blocs de 2×10 MHz i dos blocs de 2×5 MHz, en la banda apariada 703-733 i 758-788 MHz per a comunicacions ascendents i descendents.
  • Tres concessions en la banda 738-753 MHz, que assignaran cadascuna d’elles l’ús d’un bloc de 5 MHz per a comunicacions només descendents.

La xifra global de sortida se situa entorn dels 995,5 milions d’euros i les obligacions de cobertura es detallen amb el llistat de municipis, aeroports, ports, estacions de ferrocarril i autopistes i amb les dates exactes de les fites temporals en les quals s’ha de complir amb aquestes obligacions de cobertura.

Les empreses que estiguin interessades a participar poden presentar les seves sol·licituds fins a les 13 hores del 2 de juliol de 2021.

Lamentablement en aquesta licitació no s’han atès peticions proposades des de Fecotel i altres entitats com són la previsió de freqüències d’ús autonòmic o territorial i les obligacions de donar accés a tercers, que facilitaria el desplegament en zones de baixa densitat de població com són les rurals.

En aquest sentit, la CNMC va publicar, també el 31 de maig, el seu informe sobre el Projecte d’Ordre per a la subhasta de l’espectre per a les xarxes 5G, en el qual posa de manifest diverses qüestions a destacar:

  • La falta d’obligació d’accés majorista. Aquesta obligació garantiria que els operadors que no resultin adjudicataris d’aquestes concessions podrien prestar serveis 5G al conjunt de la ciutadania des del primer moment. A més, serviria per a eliminar la principal barrera d’entrada per a la prestació de serveis mòbils, l’accés als recursos radioelèctrics.
  • La concreció d’unes obligacions de cobertura més àmplies. Unes obligacions més àmplies així com que existís una coherència entre les obligacions de cobertura i els plans d’ajuda, facilitarien que no quedés cap zona sense que li fos aplicable o l’obligació de cobertura o els plans d’impuls del desplegament.
  • L’estipulació d’uns preus de sortida excessivament alts. Aquests imports haurien d’estar en línia amb les referències de cost global de la resta de països europeus especialment si s’amplien les obligacions de cobertura.

Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram