Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search
Programa UNICO-Edificis:
Què, com i ajudes
Subvencions per a la millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis construïts abans de l’any 2000
Feceminte, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, organitza un conjunt de trobades telemàtiques i presencials en diferents punts del territori català. L’objectiu és donar a conèixer i facilitar la tramitació de les ajudes del programa UNICO Edificis per a la millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis o conjunt d’edificacions subjectes al règim de propietat horitzontal. Aquestes ajudes que s’engloben en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea, NextGenerationEU.

Informació bàsica

BASE LEGAL

Reial decret 990/2021, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la concessió directa d’ajudes a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla per a l’execució de diverses actuacions de millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis.

Ordre VPD/112/2022,  de 16 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a la millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis.

Resolució VPD/2159/2022, de 2 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per a la millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis.

DESTINATARIS DE LES AJUDES

Comunitats de propietaris, d’un edifici o conjunt d’edificacions, subjectes al règim de propietat horitzontal d’edificis i immobles conclosos abans de l’1 de gener de l’any 2000.

Les comunitats de propietaris  sol·licitants només podran presentar una sol·licitud i per una única actuació.

DESPESES SUBVENCIONABLES

Se subvencionaran tots els treballs del titulat o titulada competent en matèria de telecomunicacions que dugui a terme el projecte i la direcció d’obra, així com als treballs de l’empresa instal·ladora de telecomunicacions (registrada en el tipus F) que executi la instal·lació, inclosos els de desinstal·lació i correcte reciclatge dels elements que, després de la renovació, hagin de retirar-se.

S’exclou expressament de les despeses subvencionables l’impost sobre el valor afegit (IVA).

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

 1. Infraestructura de telecomunicacions adaptada per a Radiodifusió Sonora, Televisió Digital i Banda Ampla Ultraràpida (instal·lació completa).
 2. Infraestructura de telecomunicacions adaptada per a la Radiodifusió Sonora, Televisió Digital i Banda Ampla Ultraràpida sense incloure les antenes ni l’equipament de capçalera per a la Radiodifusió Sonora, Televisió Digital (instal·lació parcial).
 3. Infraestructura de telecomunicacions adaptada, exclusivament, per a Banda Ampla Ultraràpida.
 

IMPORTS DE LES AJUDES

L’import total destinat a aquest programa a Catalunya és d’11.835.648,00 €. La quantia màxima per a cada una de les actuacions subvencionables, amb un màxim de fins a 35 habitatges, enteses com a unitats immobiliàries de l’edifici o conjunt d’edificacions és de:

 • Per actuacions tipus a: màxim 16.660 € per projecte i 35 habitatges
  • 680 € de cost unitari * nombre d’habitatges * 70% d’intensitat d’ajuda
 • Per actuacions tipus b: màxim 14.700 € i 35 habitatges
  • 600 € de cost unitari * nombre d’habitatges * 70% d’intensitat d’ajuda
 • Per actuacions tipus c: màxim 11.882,50 € i 35 habitatges
  • 485 € de cost unitari * nombre d’habitatges * 70% d’intensitat d’ajuda
El nombre màxim d'habitatges subvencionables és de 35. En cas d'edificacions de més de 35 habitatges, només seran subvencionables 35.

Les subvencions no seran inferiors al 50% ni superaran el màxim del 70% de les despeses subvencionables que constin a les factures.

SOL·LICITUD I JUSTIFICACIÓ

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 30 de juny de 2023.

Les actuacions subvencionades hauran d’executar-se i justificar-se màxim el 31 de desembre de 2023.

La presentació de les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió d’aquestes subvencions i la seva justificació han de realitzar-se per via telemàtica utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya:

 

Un cop es rep resposta de l’Administració, si aquesta és una resolució de concessió, s’inicia la instal·lació i, posteriorment, es presenta la documentació justificativa.

El pagament de la subvenció es tramitarà un cop l’actuació subvencionable hagi estat degudament justificada i la documentació verificada per l’Administració que tramitarà el pagament directament al beneficiari. 

Trobades


Amb la participació de:

Amb el suport de: