Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Publicades les bases de les subvencions per reforçar la connectivitat en polígons industrials

El 22 de juny es va publicar en el DOGC l’ORDRE PRE/161/2023, de 20 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per reforçar la connectivitat en polígons industrials i centres logístics, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència —finançat pels fons europeus Next Generation, per les línies d’actuació a què es refereixen els articles 12.1.b.ii i 12.1.c del Reial decret 988/2021, de 16 de novembre.

L’objecte d’aquestes bases és establir les normes que han de regir la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, destinades a reforçar la connectivitat en polígons industrials i centres logístics i altres àrees amb activitat econòmica, situats a Catalunya.

Actuacions subvencionables:

Línia d’actuació 2b: instal·lar una xarxa de comunicacions electròniques d’alta velocitat, capaç de prestar serveis a velocitats d’1 Gbps, que englobi el conjunt de l’àmbit d’actuació, així com, si escau, les seves zones industrials adjacents, a fi d’interconnectar cada un dels centres, unitats, instal·lacions i dependències que el conformen, ubicats en terrenys la gestió dels quals correspon a una entitat de dret privat. 

 Línia d’actuació 3: instal·lar una xarxa de comunicacions electròniques d’alta velocitat, capaç de prestar serveis a velocitats d’1 Gbps, en cadascuna de les fàbriques, centres i dependències que formin part de l’àmbit d’actuació material. 

Les actuacions, per poder subvencionar-se, s’han de dur a terme dins l’àmbit d’actuació material conegut com a zona blanca a Catalunya. Una zona blanca s’identifica segons la relació definitiva de zones elegibles que elabora la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals (SETELECO), prenent en consideració l’actualització de cobertura i plans de desplegament que hagin reportat els operadors de manera creïble, i amb activitat econòmica. Es poden consultar aquí.

Beneficiaris:

Per a la línia d’actuació 2b: les comunitats de propietaris subjectes al règim de propietat horitzontal, les agrupacions de propietaris i les persones jurídiques o entitats vinculades a la gestió, el funcionament o la dinamització d’un polígon industrial o centre logístic, incloses les entitats de conservació que estableix l’article 24 del Reial decret 3288/1978, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de gestió urbanística per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, i també les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que manqui de personalitat jurídica, pugui beneficiar-se d’aquesta actuació.

En el cas que aquests destinataris duguin a terme alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat, les ajudes estan sotmeses als requisits i límits que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

Per a la línia d’actuació 3: les persones físiques i jurídiques titulars de béns immobles situats en un àmbit material d’actuació o, si escau, en les zones industrials adjacents, i també les comunitats de propietaris subjectes al règim de propietat horitzontal, d’acord amb l’article 396 del Codi Civil, i els articles correlatius de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal.

En el cas que aquests destinataris facin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat, les ajudes estan sotmeses als requisits i límits que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

Intensitat màxima:

La intensitat màxima de l’ajuda no podrà superar el 80% del cost de tots els conceptes subvencionables. L’import màxim que es podrà sol·licitar per projecte no podrà superar la intensitat màxima de l’ajuda.

Termini de presentació de sol·licituds:

Es podran sol·licitar subvencions, en qualsevol d’ambdues línies d’actuació objecte d’aquestes bases, des de l’endemà de la data de publicació al DOGC de la convocatòria respectiva, mentre no s’exhaureixi el crèdit pressupostari assignat a la convocatòria, fins al 31 d’octubre de 2023.

  • El 13 de juliol, es publica al DOGC la Resolució PRE/2540/2023, de 6 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió́ de les subvencions.
Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram