Federació Catalana d'Empreses de Telecomunicacions

D’acord amb els preceptes de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 UE, us informem que les dades personals que ens lliureu, seran tractades automatitzadament i incloses en un fitxer responsabilitat de la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE), el qual es descriu al nostre REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT. Les dades  que ens faciliteu, concretament la vostra adreça de correu electrònic i del vostre domicili, es podran emprar per a la tramesa de comunicacions publicitàries o que puguin ser del vostre interès. El lliurament de la informació sol·licitada en el formulari i marcada amb un asterisc (*) és obligatori. En qualsevol cas, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, així com d’oposició o limitació del tractament de les vostres dades personals tot adreçant-vos per escrit a FECEMINTE. A la sol·licitud d’exercici dels vostres drets caldrà que hi figurin el vostre nom i cognoms, la petició en que es concreta la vostra sol·licitud, domicili a efectes de notificació, i data i signatura del sol·licitant,  a més de fotocòpia del D.N.I. o passaport, i els documents que n’acrediten la petició. Tot això, sense perjudici d’altres extrems i/o procediments establerts a la normativa vigent. Igualment, haureu d’emprar qualsevol mitjà que en permeti acreditar l’enviament i la recepció.

Així mateix, amb l’acceptació d’aquesta política de privacitat, consentiu de forma lliure i amb informació suficient al lliurament i tractament de les dades  que ens faciliteu, així com a que les dades facilitades siguin cedides als nostres associats, pel correcte funcionament de la nostra entitat.


De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal y el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 UE, le informamos que los datos personales que Usted proporcione en el presente formulario, serán tratados automatizadamente e incluidos en los Ficheros responsabilidad de la Federación Catalana de Empresas de Telecomunicaciones (FECEMINTE), descritos en nuestro REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO.Los datos que Ud. Nos facilite, en concreto su dirección de correo electrónico y su domicilio, podrán ser utilizados para el envío de comunicaciones que pudieran ser de su interés. La entrega de la información solicitada marcada con un asterisco (*) es obligatoria. En cualquier caso, puede revocar su consentimiento o ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición o limitación al tratamiento de sus datos personales dirigiéndose por escrito a FECEMINTE, en la dirección posteriormente indicada. En la solicitud de ejercicio de sus derechos deberá hacer constar su nombre y apellidos, la petición en que se concreta su solicitud, domicilio a efectos de notificación y fecha y firma del solicitante, adjuntándose además fotocopia del D.N.I. o pasaporte, y los documentos acreditativos de la petición que formula. Todo ello, sin perjuicio de cualesquiera otros extremos y/o procedimientos establecidos en la normativa vigente a este respecto. En todo caso, tendrá que utilizar cualquier medio que permita acreditar el envío y la recepción de su solicitud.

Asimismo, con la aceptación  de esta política de privacidad, consiente libremente y con la debida información a la entrega y tratamiento de los datos que nos facilite, así como a que los datos facilitados sean cedidos a nuestros asociados para el correcto funcionamiento de nuestra entidad.

Fem servir cookies pròpies i de tercers per optimitzar i analitzar la navegació dels nostres usuaris. Llevat que s'oposi, entenem que consenteix que les usem per a tals fins en continuar navegant per aquest lloc web, tot i que pot retirar el consentiment en qualsevol moment Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close