Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Qui som

La institució

La Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions, Feceminte, és una associació empresarial sense ànim de lucre orientada cap a l’aportació de valor tant als seus membres com a la societat en general.

Formen part de la Federació empreses i autònoms del sector de les telecomunicacions i tecnologies digitals: instal·ladors, integradors de sistemes, operadors de xarxes i serveis, enginyeries, consultores, distribuidores i fabricants, entre altres.

L’objectiu principal de Feceminte és contribuir al creixement i la competitivitat empresarial dels seus associats, donant suport específic a la seva activitat en l’àmbit de les telecomunicacions  i representant els seus  interessos davant de l’Administració i altres agents econòmics i socials. A més, en un entorn empresarial orientat al negoci, es promou la interacció entre els seus membres i altres actors del sector, per generar noves oportunitats, compartir coneixements i accedir a recursos i projectes conjunts.

Els seus orígens són l’any 1968, sota el nom de Grupo Sindical Provincial Autónomo de Empresas Instaladoras de Antenas. El 1980  adopta oficialment el nom de Federació Catalana d’Empresaris Instal·ladors de Telecomunicacions (Feceminte) i l’any 2019 passa a denominar-se Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions. Des dels seus orígens és l’interlocutor institucional entre les empreses de telecomunicacions, l’Administració i els diversos agents econòmics i socials. (Vegeu el vídeo del 40 aniversari i del 50 aniversari de Feceminte).

D’acord amb els seus Estatuts, les finalitats de la Federació són la defensa, la coordinació, el foment i la representació dels interessos comuns dels seus membres, per a un progrés econòmic i social de la seva activitat.


Govern

Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de la Federació i li correspon l’adopció dels acords de major transcendència de la vida associativa. Els acords de l’Assemblea General vàlidament adoptats obliguen a tots els associats.

President

Exerceix la plena representació de la Federació davant qualssevol instàncies públiques i  privades i en general en tots els actes en els quals la federació hagi de participar.

Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat de govern, gestió, administració i direcció de la Federació, que amb plena submissió a l’Assemblea General té com a funció bàsica la coordinació de totes les activitats de la Federació necessàries per al compliment de les seves finalitats.

Actualment formen la Junta Directiva:

 • Joan Bramon Font (ELECTRÒNICA JOAN), president.
 • Antoni Trallero Andreu (SiiCORBALÁN), vicepresident 1r.
 • Xavier Edo Ibáñez (ALPHA TELECOM SOLUTIONS), vicepresident 2n.
 • Joan M. Ribes Artigas (BCN PROJECTA), vicepresident 3r.
 • Jordi Bastardes Martínez (XTA), secretari.
 • Raquel Seligrat de la Iglesia (SELIGRAT-ANTHEL), tresorera.
 • Josep Ramon Aubanell Luz (AUBANELL GROUP), vocal.
 • Eva Carrascal Matellan (ANTENAS INSTASER), vocal.
 • Xavier Granollers Recio (PARLEM TELECOM), vocal.
 • Jordi Martorell Pérez (OPEN SERVICE), vocal.
 • Marc Mundo Comerma (VERA), vocal.
 • Xavier Ribes Duch (ELECTRÒNICA RIBES), vocal.
 • Xavier Ruiz Jiménez (ANTENES I SERVEIS BARCELONA), vocal.
 • José Antonio Velasco (DISAT), vocal.

 

Comitè Executiu

El Comitè Executiu és un òrgan col·legiat de permanent actuació al govern, gestió, administració i direcció de la Federació. El Comitè Executiu està presidit pel president i com a mínim formen part els vicepresidents, el secretari i el tresorer.


Associats

L’activitat desenvolupada per les empreses associades a Feceminte comporta professionalitat i confiança, ja que la seva pertinença a la Federació implica que compleixen amb tots els requisits legals i formals per desenvolupar la seva activitat (empresarials, acreditació i  habilitació professional, assegurança de responsabilitat civil i eines, entre altres) i estan compromesos amb el codi ètic i de bones pràctiques de la Federació.

Les empreses associades desenvolupen la seva activitat en el sector de les telecomunicacions com a  instal·ladors, integradors de sistemes, operadors de xarxes i serveis, enginyeries, consultories, desenvolupadors d’aplicacions i solucions, fabricants de material i equipament i/o distribuïdors de material, equipament o aplicacions.

La inscripció en el Registre Professional d’Empreses d’Instal·ladores de Telecomunicacions és una obligació de totes les empreses instal·ladores de telecomunicacions, tal com indica el decret 244/2010 de 5 de març. No estar inscrit implica actuar fora de la legalitat i no poder exercir com a instal·ladors de telecomunicacions, sent perfectament denunciables davant l’Administració. D’igual manera les empreses prestadores de serveis de telecomunicacions han d’haver notificat a la CNMC l’inici de la seva activitat per ser inscrites en el registre d’operadors de comunicacions electròniques, segons el Reial Decret 424/2005 de 15 d’abril.


Vincles