Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions

Publicada la nova Llei General de Telecomunicacions 

El 29 de juny va publicar-se al BOE la Llei 11/2022, de 28 de juny, General de Telecomunicacions. Aquesta té com a objectiu a curt termini donar suport a la recuperació de l’economia espanyola després de la crisi sanitària, impulsar a mitjà termini un procés de transformació estructural i,  aconseguir a llarg termini un desenvolupament més sostenible i resilient des del punt de vista econòmic-financer.

Sent el principal objectiu de la nova norma el foment de la inversió en xarxes de molt alta capacitat, introduint figures com la dels estudis geogràfics o la de la coinversió, la qual cosa podrà tenir-se en compte en l’àmbit de les anàlisis de mercat. Amb aquest mateix objectiu d’incentivar els desplegaments es garanteix la utilització compartida del domini públic o la propietat privada, l’ús compartit de les infraestructures i recursos associats i la utilització compartida dels trams finals de les xarxes d’accés.

Estructura de la nova Llei General de Telecomunicacions:

Disposicions generals. (Títol I)

Estableixen l’objecte de la llei, que aborda, de manera integral, el règim de les «telecomunicacions».

La llei exclou expressament de la seva regulació els continguts difosos a través de serveis de comunicació audiovisual.

Règim general de subministrament de xarxes i de prestació de serveis. (Títol II)

Estableix, entre altres, que l’habilitació per a instal·lar i explotar xarxes o prestar serveis en règim de lliure competència, ve concedida amb caràcter general i immediat per la llei, amb l’únic requisit de notificació al Registre d’operadors, dependent de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

Obligacions de servei públic i drets i obligacions de caràcter públic en la instal·lació i explotació de xarxes. (Títol III)

Obliga a les administracions públiques al fet que el planejament urbanístic prevegi la necessària dotació d’infraestructures de telecomunicacions i garanteix, d’acord amb la citada Directiva BBCost, el dret d’accés dels operadors a infraestructures d’administracions públiques i a infraestructures lineals com a electricitat, gas, aigua, sanejament o transport, establint, amb caràcter general, un règim de declaració responsable en relació amb els desplegaments, reduint els temps de resposta i les càrregues administratives relacionades amb aquests.

Així mateix, es recullen també les obligacions de servei universal i les relacionades amb la integritat i seguretat de les xarxes, així com els drets dels usuaris de les telecomunicacions i les garanties d’accés a les comunicacions d’emergència i al número 112, d’emergències d’àmbit europeu.

Equips de telecomunicació. (Títol IV).

Es regulen els requisits essencials que han de complir aquests equips, l’avaluació de la seva conformitat amb aquests requisits i la vigilància del mercat, establint-se, a més, les condicions que han de complir les instal·lacions i els instal·ladors.

Administració del domini públic radioelèctric. (Títol V)

Introdueix com a objectiu de l’ús de l’espectre aconseguir la cobertura del territori nacional i de la població i dels corredors nacionals i europeus, així com la previsibilitat per a afavorir inversions a llarg termini.

Administració de les telecomunicacions. (Títol VI)

Determina les competències que té atribuïdes la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència com a Autoritat Nacional de Reglamentació independent i les que corresponen al Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital com a Autoritat Competent.

Taxes en matèria de telecomunicacions. (Títol VII)

Manté la regulació anterior amb algunes millores derivades de l’experiència adquirida en la seva aplicació.

Inspecció i règim sancionador. (Títol VIII)

Manté i reforça les potestats inspectores, recull la tipificació d’infraccions i la classificació i quantia de les sancions, proporcionant criteris per a la determinació de la quantia de la sanció, i facilitant l’adopció de mesures cautelars que podran acordar-se fins i tot abans d’iniciar l’expedient sancionador.

Disposicions addicionals.

Es refereixen entre altres qüestions a la interoperabilitat de receptors de serveis de comunicació audiovisual radiofònics per a automòbils, de receptors de serveis de ràdio de consum i equips de consum utilitzats per a la televisió digital, la seguretat de les xarxes i serveis de comunicacions electròniques de cinquena generació o la coordinació de les ajudes públiques a la banda ampla i al desenvolupament de l’economia i ocupació digitals i nous serveis digitals.

Vigència

La Llei entra en vigor el 30 de juny de 2022. 

El dret dels usuaris finals a no rebre trucades no desitjades amb finalitats de comunicació comercial contemplat en l’art. 66.1.b) entrarà en vigor en el termini d’un any a comptar des de la publicació de la present llei en el BOE.

Descarrega la Llei 11/2022, de 28 de juny, General de Telecomunicacions.

Estem elaborant un informe amb tot el que comporta aquesta nova Llei General de Telecomunicacions que en breu estarà disponible per a tots els membres de Feceminte.

Directives Europees incorporades en aquesta nova Llei :

Directiva 2018/1972, d’11 de desembre de 2018, del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix el Codi Europeu de les Comunicacions Electròniques.

Directiva 2014/61/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa a mesures per a reduir el cost del desplegament de les xarxes de comunicacions electròniques d’alta velocitat.

Directiva 2014/53/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, relativa a l’harmonització de les legislacions dels Estats membres sobre la comercialització d’equips radioelèctrics, i per la qual es deroga la Directiva 1999/5/CE.

Directiva 2014/30/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l’harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de compatibilitat electromagnètica.

Directiva 2002/58/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques (Directiva sobre la privacitat i les comunicacions electròniques).

Fem servir cookies pròpies i de tercers per optimitzar i analitzar la navegació dels nostres usuaris. Llevat que s'oposi, entenem que consenteix que les usem per a tals fins en continuar navegant per aquest lloc web, tot i que pot retirar el consentiment en qualsevol moment Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close